www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Majowy numer miesi?cznika KONIE I RUMAKI ju? w sprzeda?y
W majowym wydaniu jak zwykle wiele godnych polecenia artyku?ów.
Zainteresowanym tematyk? weterynaryjn? oraz w?a?cicielom koni polecamy artyku? na temat nadczynno?ci kory nadnerczy zwanej zespo?em Cushinga. Lekarz weterynarii wyja?nia objawy i metody post?powania przy tej chorobie trapi?cej zw?aszcza starsze konie. Tak?e w sta?ym dziale z poradami ?ywieniowymi w?a?ciciele koni w podesz?ym wieku znajd? podpowied? jak modyfikowa? dawk? pokarmow? swoim podopiecznym.
Dodatkowo uwadze obecnych, jaki i potencjalnych w?a?cicieli koni polecamy materia? nt. prawnych aspektów sprzeda?y koni. Prawnik wyja?nia, w jakich sytuacjach kupuj?cy mo?e odst?pi? od umowy kupna-sprzeda?y lub ??da? obni?enia ceny.
Jak zwykle w numerze znale?? mo?na doniesienia sportowe i sta?e rubryki z podsumowaniem najwa?niejszych wydarze? i imprez je?dzieckich w minionym miesi?cu, w tym relacj? z fina?u Pucharu ?wiata w uje?d?eniu i skokach. Oprócz tego wywiadu udzieli? nam dyrektor Toru Wy?cigowego w Warszawie, W?odzimierz B?kowski.
Poszukuj?cych porad treningowych zainteresuje z pewno?ci? fragment o ustawianiu na pomoce konia ?le uje?d?onego, z wielokrotnie wznawianej ksi??ki „Nauka jazdy konnej”, której autorem jest Wilhelm Müseler (wyd. PWRiL).
Wart polecenia jest równie? doskona?y tekst w dziale „Je?dziectwo naturalne” autorstwa Karen Rohlf o korzystnym wp?ywie ?wicze? spod znaku Parelli na poziom uje?d?enia.
Obszerne fragmenty wybranych artyku?ów zamieszczamy na stronie WWW miesi?cznika (www.konieirumaki.pl), gdzie kupi? mo?na te? aktualny numer.

W majowym numerze miesi?cznika „Konie i Rumaki”:
SPORT
Decyduj?ca rozgrywka (P? Hertogenbosch) - s. 14
Kolumbijska sensacja (Skokiem przez hipodromy) - s. 18
Bez niespodzianek w finale (HPP Janów Podlaski, HPP DiM Jaszkowo) - s. 20
Du?a frekwencja (CIC1*, CIC2* Jaroszówka) - s. 22
Rusza sezon 2012 (Wy?cigi Konne S?u?ewiec) - s. 24
WYWIAD Dzia?a? dla idei – rozmowa Micha?a Wierusza-Kowalskiego z dyrektorem Toru Wy?cigowego w Warszawie, W?odzimierzem B?kowskim - s. 28
HODOWLA I CHÓW
?ywienie koni starych - s. 32
Ro?liny – bogate ?ród?o leku weterynaryjnego - s. 34
WETERYNARIA
Zespó? Cushinga - s. 36
PRZEGL?D RYNKOWY
Na Dzie? Dziecka. Kolekcje dla dzieci i ich kuców - s. 40
AKADEMIA "KiR"
Ustawianie na pomoce konia ?le uje?d?onego - s. 46
Przewodnik rajdowy cz. VI - s. 50
EKSPERT
Pasja i praca. Policja konna - s. 52
Zapytaj eksperta - s. 56
Prawne uwarunkowania sprzeda?y koni - s. 60
JE?DZIECTWO NATURALNE
Jak PNH pomaga w uje?d?eniu? - s. 63
PSYCHOLOGIA SPORTU
Inteligencja emocjonalna - s. 66
POMAGAMY
Ratuj? konie i uwra?liwiaj? ludzi. Fundacja PEGASUS - s. 68
S?OWNIK
Angielski dla mi?o?ników koni - s. 71
PO GODZINACH
Cz?sto rozmawiamy o koniach (rozmowa z Karolin? Ferenstein i Piotrem Kra?ko) - s. 72
KALENDARZ JE?DZIECKI
Imprezy regionalne i ogólnopolskie (maj 2012) - s. 74
OG?OSZENIA
Drobne - s. 78

Marta W?odarczyk - "Konie i Rumaki", 2012-05-07
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl