www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...789101112131415...21

Niestety, w zwi?zku z niepomy?lnymi zapowiedziami pogodowymi i ma?? ilo?ci? zg?osze? podj?li?my decyzj? o odwo?aniu Halowych Zawodów Regionalnych w Skokach przez Przeszkody planowanych na 6 i 7 lutego 2010.

Justyna Micha?kiewicz - Equisport, 2010-02-03

Ze wzgl?du na ma?? liczb? zg?osze? na Zawody Regionalne w dniu 30 stycznia 2010 r. organizator - KJ Aromer w Józefinie - proponuje zmian? formu?y rozgrywania zawodów.


Jan Ratajczak, 2010-01-29

Wci?? niejasny jest los stadniny w Klikowej ko?o Tarnowa. Samorz?d wojewódzki chce tam utworzy? wysokiej klasy o?rodek szkoleniowy dla je?d?ców, ale Agencja Nieruchomo?ci Rolnych d??y do sprzedania maj?tku. Pierwsi za? w kolejce s? byli w?a?ciciele - rodzina ksi???t Sanguszków.


?ród?o: Gazeta Wyborcza Kraków - Gra?yna Zawada, 2010-01-15

Z przykro?ci? zawiadamiamy, ?e Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody, które planowane by?y na 16 stycznia 2010 na terenie CWJ Hipodrom Wola zosta?y odwo?ane.


?ród?o: Centrum Wyszkolenia Je?dzieckiego Hipodrom Wola, Pozna?, 2010-01-13

W ?rod? 26 sierpnia 2009, na antenie TVP Sport o godzinie 22:30, zostanie wyemitowany trzeci odcinek Magazynu Je?dzieckiego GALOP.


?ród?o: www.pzj.pl, 2009-08-25

W zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci zapewnienia niezb?dnych ?rodków finansowych do zorganizowania w Krakowie w dniach 28÷30.08.2009 r. Zawodów Mi?dzynarodowych w Skokach Przez Przeszkody CSI** (...)Zarz?d Ma?opolskiego Zwi?zku Je?dzieckiego podj?? (...) ostateczn? decyzj? o odwo?aniu powy?szych zawodów.


?ród?o: mzj.pl, 2009-07-22

... zosta? zmieniony termin op?aty za boksy z 20 lipca 2009 na 3 sierpnia 2009 - punkt 14 Propozycji IX Ogólnopolskich Zawodów Konnych planowanych na 7, 8 i 9 sierpnia 2009.


KJ Zagórów, 2009-07-19

W przysz?ym tygodniu TVP Sport rozpoczyna emisj? od dawna oczekiwanego przez ?rodowisko je?dzieckie "Magazynu je?dzieckiego".


?ród?o: www.pzj.pl, 2009-06-18

Z przykro?ci? informuj?, ?e ze wzgl?dów technicznych jeste?my zmuszeni do przesuni?cia terminu Zawodów Regionalnych WKKW z 9 maja 2009 na nowy termin 13 czerwca 2009 r.


Wiceprezes KJ OSK Jaroszówka - Roman Krzy?anowski, 2009-04-23

Podczas zawodów WKKW w dniu 18 kwietnia 2009 próba terenowa w klasie P i CNC* b?dzie s?dziowana równie? na styl - jako oddzielny konkurs - przez s?dziów mi?dzynarodowych Jürgena Möenckemeyera i Herberta Klengela.


Wiceprezes KJ OSK Jaroszówka - Roman Krzy?anowski, 2009-04-08
1...789101112131415...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl