www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...67891011121314...21

Informuj?, ?e w zwi?zku z ?a?ob? narodow?, planowanymi na sobot? uroczysto?ciami ?a?obnymi oraz pogrzebem Prezydenta, który ma si? odby? w niedziel? 18 kwietnia 2010, Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody planowane na 17 i 18 kwietnia 2010 w Krakowskim Klubie Jazdy Konnej zostaj? odwo?ane.

Karolina Pindur-Antosz, 2010-04-13

Szanowni Zawodnicy i Zawodniczki.
W zwi?zku z trwaj?c? do pi?tku ?a?ob? narodow?, planowanymi na sobot? 17 kwietnia 2010 uroczysto?ciami ?a?obnymi oraz pogrzebem pary Prezydenckiej, który ma si? odby? w niedziel? 18 kwietnia 2010, Organizator Zawodów Towarzyskich na terenie CWJ Hipodrom Wola (sobota 17 kwietnia 2010) zdecydowa? o ich przeniesieniu na termin pó?niejszy.

Joanna Zeyland, 2010-04-13

Wobec ogromnej tragedii, jak? jest katastrofa samolotu rz?dowego w Smole?sku i tragiczna ?mier? Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora Lecha Kaczy?skiego i towarzysz?cych mu osób, ?rodowisko je?dzieckie przy??cza si? do ogólnonarodowej ?a?oby i zadumy.

?ród?o: www.pzj.pl, 2010-04-10

W?a?nie rusza druga edycja Programu Wolontariat Strzegom Horse Trials. Je?li masz 18 lat, dysponujesz wolnym czasem w czerwcu, a przede wszystkim jeste? mi?o?nikiem aktywnego sp?dzania czasu do??cz do organizatorów! Zosta? wolontariuszem! Zg?oszenia przyjmowane b?d? tylko do 31 maja 2010.


Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-04-02

Zarz?d Warmi?sko-Mazurskiego Zwi?zku Je?dzieckiego z przykro?ci? informuje, ?e dnia 18 marca 2010 r. zawiesi? w prawach statutowych sekcj? JKS U ROBSONÓW oraz na?o?y? kar? na Pana Andrzeja Adamiaka, delegata JKS U ROBSONÓW w formie zakazu pe?nienia funkcji statutowych w WMZJ do dnia 18 marca 2014 r.

?ród?o: Janusz Michalski - Prezes Zarz?du WMZJ, 2010-03-24

Wszyscy co mnie znaj? wiedz?, ?e propaguj? w Polsce tradycyjny dla kobiet styl jazdy, czyli jazd? w damskim siodle. Dlatego, z przyjemno?ci?, przesy?am Pa?stwu w za??czeniu relacj? z naszego udzia?u w tegorocznych mi?dzynarodowych zawodach w skokach przez przeszkody na tegorocznym TORWARZE (12-14 marca 2010).


Ksenia Samsel - Klub Je?dziecki HUZAR, 2010-03-23

Za niespe?na 100 dni w Morawie ko?o Strzegomia, ju? po raz ósmy, zostan? rozegrane zawody Pucharu ?wiata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Jest to jedyna szansa zobaczenia w Polsce najlepszych je?d?ców globu w bezpo?redniej rywalizacji sportowej. Strzegom Horse Trials to najlepsi je?d?cy, wspania?e konie, wielkie widowisko.

Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-03-17

Licz?cy prawie 800 km szlak przeznaczony do turystyki je?dzieckiej powstanie na terenie zachodniej cz??ci Beskidu Niskiego i Pogórza Ci??kowickiego. Szlak ma by? gotowy na wiosn? 2011 roku.

?ród?o: Gazeta Wyborcza Kraków, 2010-03-11

Z przyjemno?ci? informujemy o kolejnym zwyci?stwie naszych zawodników - Bart?omieja Kwiatka z ogierem Regiment i luzaczk? Ani? ?uchowsk?...

Stado Ogierów KSI??, Wa?brzych, 2010-02-24

Informujemy, ?e w okresie ferii zimowych (30 stycznia - 14 lutego 2010 roku) dzieci i m?odzie? do lat 18 oraz ich opiekunowie mog? zwiedza? Muzeum ?owiectwa i Je?dziectwa bezp?atnie!

?ród?o: www.pzhk.pl, 2010-02-12
1...67891011121314...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl