www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...456789101112...21

Klub Je?dziecki ZBROS?AWICE oraz Klub Jazdy Konnej ROMICO ?ywiec maj? zaszczyt zaprosi? wszystkich na IV edycj? International Horse Festival, która odb?dzie si? na terenie Klubu Jazdy Konnej ROMICO w ?ywcu w terminie 23-25 lipca 2010 roku.


O?rodek Je?dziecki ZBROS?AWICE, 2010-05-31

Komitet organizacyjny JE?DZIECKIEGO DNIA DZIECKA - Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody w Zbros?awicach, planowanych na 5 i 6 czerwca 2010, ze wzgl?du na sytuacj? popowodziow? oraz niewielk? ilo?? zg?osze? odwo?uje zawody.

O?rodek Je?dziecki ZBROS?AWICE, 2010-05-28

Ju? za niespe?na miesi?c w Strzegomiu (Dolny ?l?sk) rozpoczn? si? najbardziej spektakularne zawody je?dzieckie w Polsce. Mi?dzy 24 a 27 czerwca na Hipodromie im. 14 Pu?ku U?anów Jaz?owieckich rozegrane zostan? zawody Pucharu ?wiata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Na cztery dni Strzegom po raz kolejny stanie si? ?wiatow? stolic? WKKW.

Biuro Prasowe - EVENT Promotion, 2010-05-25

Klub Je?dziecki AROMER - organizator Zawodów Regionalnych w Skokach przez Przeszkody planowanych w Józefinie na 23 maja 2010 zmienia formu?? rozgrywania zawodów z regionalnych na towarzyskie.

Jan Ratajczak, 2010-05-22

Szanowni Pa?stwo, ze wzgl?du na panuj?c? od d?u?szego czasu niekorzystn? aur? atmosferyczn? oraz obfite opady, jeste?my zmuszeni odwo?a? sobotnie (22 maja 2010) II Otwarte Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody.

Joanna Zeyland, 2010-05-20

Ze wzgl?du na powód? w Ma?opolsce i podtopienia na terenach krosowych w Bol?cinie, a tak?e uszkodzenia dróg dojazdowych od strony Krakowa i Katowic, podj?li?my decyzj? o zmianie terminu zawodów CNC LL + kuce/L/P/1*, planowanych pierwotnie na termin 22-23 maja 2010.

Miko?aj Rey, 2010-05-18

Ju? za miesi?c European Quarter Horse Amateur Team Cup w Starych ?ukowicach!
Przypominamy, ?e ju? nied?ugo b?dziemy go?ci? w naszym kraju kilkudziesi?ciu je?d?ców z ca?ej Europy, którzy wezm? udzia? w zawodach Dru?ynowego Pucharu Europy Amatorów dla Koni Rasy American Quarter Horse. Zawody odb?d? si? w dniach 18-20 czerwca 2010 r. na terenie Roleski Ranch w Starych ?ukowicach ko?o Tarnowa.

Polish Quarter Horse Association, 2010-05-14

Jestem Studentk? pi?tego roku psychologii ekonomicznej na Akademii Leona Ko?mi?skiego. W zwi?zku z prowadzonymi do pracy magisterskiej badaniami na temat wp?ywu temperamentu je?d?ca na wybór dyscypliny je?dzieckiej, chcia?abym prosi? pe?noletnich zawodników dyscypliny skoków i uje?d?enia o wype?nienie anonimowej ankiety. Wyniki oraz informacje w niej zawarte zostan? wykorzystane wy??cznie na potrzeby pracy magisterskiej.

Justyna Ma?ysko, 2010-05-08

Ju? tylko nieco ponad dwa miesi?ce pozosta?y do kolejnej edycji zawodów Festiwal Je?dziecki Baborówko. W dniach 16-18 lipca tego roku na hipodromie w Baborówku ko?o Poznania odb?d? si? mi?dzynarodowe zawody w WKKW, w ramach których rozegrane zostan? Mistrzostwa Polski Juniorów. Organizatorzy ju? teraz zapraszaj? zawodników do wzi?cia udzia?u w rywalizacji, a wszystkich mi?o?ników je?dziectwa do sp?dzenia pi?knego, letniego weekendu w Baborówku.


Henryk ?wi?cicki jr., 2010-05-06

Zapraszamy do udzia?u w dwudniowym rajdzie konnym ? AQHA Trail Ride Spring 2010, który wyruszy 15 maja 2010 r. z o?rodka je?dzieckiego "U Prezesa" w miejscowo?ci Chmiel 28 w Bieszczadach.

Polish Quarter Horse Association, 2010-05-05
1...456789101112...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl