www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...5678910111213...21

Obchody rozpoczn? si? o godz. 10:00 msz? ?wi?t? w Katedrze na Wawelu. Tradycyjny pochód patriotyczny, uformowany po zako?czeniu mszy ?wi?tej, przejdzie - ok. godziny 11.15 - pod Krzy? Katy?ski na placu o. Adama Studzi?skiego, gdzie zostanie z?o?ony wspólny wieniec od spo?eczno?ci Krakowa i Ma?opolski. Nast?pnie pochód przejdzie Drog? Królewsk? na plac Matejki, gdzie o godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego ?o?nierza rozpocznie si? uroczysto?? patriotyczna.

Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski, 2010-05-02

Cykl zawodów Pucharu ?wiata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zostanie rozegrany na nowych zasadach. W tym roku rozgrywek nie zako?czy fina?. Zwyci?zc? ca?ego cyklu zostanie zawodnik, który zdob?dzie najwi?ksz? ilo?? punktów. W zwi?zku z powy?szym ranga poszczególnych zawodów zaliczanych do cyklu Pucharu ?wiata jest znacznie wy?sza ni? w poprzednich latach.

Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-04-30

8 maja 2010 Klub Je?dziecki SIELANKA i firma P&P INTERHORSE zaprasza do O?rodka Je?dzieckiego FARMA SIELANKA w Warce na IV edycj? cyklu parkurów treningowych pod has?em PARKUR OTWARTY.

Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2010-04-30

Zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o pomoc, poniewa? ju? wielokrotnie spotkali?my si? z ogromnym zaanga?owaniem z Waszej strony.
Pomocy potrzebuje Bezimienny Maluch - ?rebak hodowany na rze?. Nie ma nawet imienia, ale... nie o imi? tu na razie chodzi, a o jego ?ycie. Potrzeba 1800,00 z? aby je ocali?! Prosimy Pa?stwa o wsparcie. Wystawiamy na jego rzecz aukcje Allegro.
Mamy czas do 15 maja 2010.

Fundacja Centaurus, 2010-04-27

Od kilku lat na terenie Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego rozgrywane s? cykliczne zawody w skokach przez przeszkody, pod nazw? Puchar Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Impreza ta ma na celu popularyzacj? je?dziectwa oraz zwi?kszenie rywalizacji sportowej w?ród je?d?ców z terenu Dolnego ?l?ska, a co za tym idzie, wzrost poziomu je?dziectwa na terenie DZJ.

Piotr Krysmann - Wiceprezes DZJ, 2010-04-24

24 kwietnia 2010 roku KJ SIELANKA i firma P&P INTERHORSE zaprasza do O?rodka Je?dzieckiego Farma Sielanka w Warce na kolejn?, ju? trzeci?, edycj? cyklu parkurów treningowych pod has?em PARKUR OTWARTY.

Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2010-04-23

Jeszcze tylko przez najbli?szy tydzie? b?dzie mo?na kupi? po atrakcyjnych cenach bilety na Strzegom Horse Trials - Puchar ?wiata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Promocja trwa do ko?ca kwietnia!

Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-04-23

Uprzejmie informujemy, ?e Walne Zebranie cz?onków Polish Quarter Horse Association, odb?dzie si? w I terminie - 15 maja 2010 r. o godz. 12.00 w Pubie Lolek w Warszawie, a w przypadku braku quorum w II terminie - 22 maja 2010 r. o godz. 14.00 w HOTELU MARRIOTT WARSAW.

Zarz?d PLQHA, 2010-04-21

Ju? za niespe?na dwa miesi?ce w Morawie na Dolnym ?l?sku, po raz ju? ósmy, rozegrane zostan? zawody z cyklu Pucharu ?wiata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego - Strzegom Horse Trials. Jest to jedna z najwi?kszych imprez je?dzieckich w tej cz??ci Europy. Swój start w tegorocznych zawodach zapowiedzia? Niemiec, Hinrich Romeike - Mistrz Olimpijski z Pekinu.

Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-04-20

W za??czeniu: Regulamin MAZOVIA DRESSAGE CUP 2010.

Jan Ratajczak, 2010-04-14
1...5678910111213...21
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl