www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
123456789...21

Strzegom Horse Trials to najwi?ksze w tej cz??ci Europy zawody je?dzieckie we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. W tym roku Puchar ?wiata zostanie zorganizowany po raz dziesi?ty. Zawody odb?d? si? w terminie od 31 maja do 3 czerwca na hipodromie w Morawie ko?o Strzegomia.
Równolegle z przygotowaniami do zawodów uruchomiony zosta? spo?eczny program wolontariatu.


Agnieszka Chmieli?ska - Biuro Prasowe Strzegom Horse Trials, 2012-03-09

Melodia i Ziemowit s? uratowane!
Dzi? zapraszamy Was do zapoznania si? z histori? klaczy Boryna której te? staramy si? udzieli? pomocy.
Czas te? na podsumowanie roku 2011 - wszak luty 2012 dobieg? ko?ca!
A rok 2011 by? pe?en nowych do?wiadcze? i ogromnych sukcesów. Uda?o nam si? ocali? ponad 200 kolejnych koni - w sumie od pocz?tku dzia?alno?ci wykupili?my ponad 450 koni, które otoczyli?my opiek?, zosta?y poddane leczeniu i rehabilitacji. Znale?li?my kolejne, wspania?e domy adopcyjne dla ponad 100 koni i zbudowali?my nasz? "ko?sk? baz?", gdzie na sta?e ?ledzimy losy podopiecznych, kompletujemy zdj?cia, wyniki bada?, wiadomo?ci od naszych rodzin adopcyjnych.

Weronika Nieborak - Fundacja Centaurus, 2012-03-07

W marcowym wydaniu jak zwykle wiele ciekawych artyku?ów.
Zainteresowanym tematyk? weterynaryjn? polecamy dwa artyku?y dotycz?ce post?powania ze ?rebi?tami. Lekarz weterynarii wyja?nia tajniki oceny stopnia ?ywotno?ci ?rebi?cia (w tym skal? APGAR) oraz metody post?powania w sytuacji, gdy jeste?my zmuszeni zast?pi? malcowi matk?. W sta?ym dziale z poradami ?ywieniowymi tym razem przyjrzymy si? nietypowej jak dla koni paszy – kiszonce z kukurydzy i mo?liwo?ciach wykorzystania jej na przednówku.

Marta W?odarczyk - "Konie i Rumaki", 2012-02-29

Wielkie ?wi?to hippiczne - Strzegom Horse Trials - na sta?e wpisa?o si? do mi?dzynarodowego kalendarza wa?nych wydarze? je?dzieckich. W tym roku zawody zostan? rozegrane ju? po raz dziesi?ty (31 maja - 1 czerwca 2012). W 2012 roku strzegomskie zawody rozszerz? swoj? dotychczasow? formu??. Podczas Strzegom Horse Trials rozegrany zostanie równolegle z konkursem Pucharu ?wiata konkurs Pucharu Narodów.

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2012-02-17

W lutowym wydaniu na szczególn? uwag? zas?uguje inspiruj?cy materia? o holenderskim programie rozwoju sportu je?dzieckiego („Jak to robi? w Holandii”). Uczestnikom konferencji „Best Practice in Horse Industry”, zorganizowanej w styczniu przez PZJ, szczegó?y programu odkrywania je?dzieckich talentów w Holandii, opartego na wielostopniowej piramidzie szkoleniowej, przybli?y? sekretarz generalny tamtejszej federacji je?dzieckiej. Czy mo?liwe jest przeniesienie niektórych rozwi?za? na polskie realia, pozostawiamy ocenie Czytelników. Jedno jest pewne – sukcesy zawodników to w ?adnym razie nie dzie?o przypadku.

Ma?gorzata Waliszka - redaktor naczelna miesi?cznika "Konie i Rumaki", 2012-02-01

Z powodu panuj?cych warunków pogodowych zaplanowane na niedziel? - 5 lutego 2012 roku - Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody zostaj? prze?o?one i odb?d? si? tydzie? pó?niej - w niedziel?, 12 lutego 2012 roku.

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2012-01-30

Mi?dzynarodowa obsada, konkursy w randze CSI3*-W, bogata oferta targowa, a do tego widowiskowe pokazy i wiele innych atrakcji. Z roku na rok wydarzenie to nabiera coraz wi?kszego rozmachu. Wzorem roku ubieg?ego pod szyldem CAVALIADA znajd? si? nast?puj?ce strefy – SPORT, TARGI, SHOW, a ka?da z nich obfitowa? b?dzie w szereg atrakcji. Ka?dy kibic, zarówno wytrawny znawca je?dziectwa, jak osoba na co dzie? z nim nie zwi?zana znajdzie ka?dego dnia co? dla siebie.

Ewa Rutkowska - Zespó? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2011-12-08

Sezon zawodów halowych w Sielance zosta? otwarty!

W sobot?, 26 listopada 2011 w o?rodku je?dzieckim w Warce rozegrano Towarzyskie Zawody Halowe w Skokach. W rozegranych czterech konkursach obejrzeli?my blisko sze??dziesi?t przejazdów. Zapraszamy do zapoznania si? z wynikami.

Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2011-11-27

Ju? tylko minuty pozosta?y do wielkiego rozpocz?cia Parady Je?dzieckiej 2011. Jest to trzecia ju? edycja w Polsce, jej program i oprawa s? w tym roku równie bogate jak w poprzednich latach. Uda?o si? zaprosi? do ?odzi wiele s?awnych osobisto?ci ze ?wiata je?dziectwa. Impreza z pewno?ci? b?dzie nie lada gratk? zarówno dla wytrawnych mi?o?ników sportów konnych, ale tak?e dla ka?dego kto pojawi si? w Atlas Arenie w ?odzi w dniach 18-20 listopada 2011 r. Podobnie jak w roku 2008 oraz 2010 publiczno?? b?dzie ?wiadkiem mistrzowskich pokazów ludzi i koni na najwy?szym, ?wiatowym poziomie.

www.paradajezdziecka.pl, 2011-11-18

Od po?owy stycznia do ko?ca lutego w O?rodku Je?dzieckim STRAGONA w Morawie ko?o Strzegomia organizowane b?d? obozy je?dzieckie. Zaplanowano sze?? tygodniowych turnusów. Na ka?dym turnusie przewidujemy maksymalnie 15 miejsc. Organizatorem obozów jest PA?AC MORAWA i O?rodek Je?dziecki STRAGONA.

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-11-10
123456789...21
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl